RunnerInterface.hpp 813 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#pragma once

#include <dune/amdis/linear_algebra/SolverStatistics.hpp>

namespace AMDiS
{
 /// base-class for Runner / Worker types
 template <class Matrix, class Vector>
 struct RunnerInterface
 {
  // virtual destructor
  virtual ~RunnerInterface() {}

  /// Is called at the beginning of a solution procedure
  virtual void init(Matrix const& A) = 0;

  /// Is called at the end of a solution procedure
  virtual void exit() = 0;

  /// Solve the system A*x = b
  virtual int solve(Matrix const& A, Vector& x, Vector const& b, 
           SolverStatistics& stat) = 0;

  /// Solve the adjoint system A^T*x = b
  virtual int adjoint_solve(Matrix const& A, Vector& x, Vector const& b, 
               SolverStatistics& stat) = 0;
 };

} // end namespace AMDiS